Extern vertrouwenspersoon

Een veilige werkplek voor schoolteam, ouders en leerlingen

Iedere school is verplicht om een klachtenregeling te hebben. Een externe vertrouwenspersoon maakt deel uit van een goede klachtenregeling; een persoon die bijdraagt aan een veilige werkplek en waar ouders, leerlingen en medewerkers terecht kunnen met hun verhaal. Schoolbesturen kunnen de gecertificeerde vertrouwenspersoon van Cedin hiervoor inschakelen.

 

Extern vertrouwenspersoon

In het onderwijs kan een externe vertrouwenspersoon bijdragen aan een veilige werkplek door ouders en leerlingen te ondersteunen. Ouders kunnen immers in het contact met de school een probleem hebben, waar ze graag met een onafhankelijk persoon over willen praten. Hetzelfde geldt voor het schoolteam, want ook een leerkracht kan in het contact met collega’s te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen.

 

Wetgeving

De Arbowet (2007) verplicht scholen tot het voorkomen dan wel beperken van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA).  Daaronder vallen agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten. Sinds 2015 is dit aangescherpt in de Wet Sociale Veiligheid op Scholen.

Binnen deze kaders werkt de externe vertrouwenspersoon : enerzijds op het persoonlijke vlak aan het voorkomen en beperken van ongewenste omgangsvormen.  Anderzijds aan het veilig stellen van de organisatie als geheel als het gaat om integriteitskwesties. 

 

Wat kan een vertrouwenspersoon betekenen?

Scholen hebben een bestaande klachtenregeling. Hieronder vallen de taken van de (externe) vertrouwenspersoon:

  • het bieden van een luisterend oor aan de melder, vanuit een onafhankelijke positie
  • het met de melder zoeken naar mogelijke oplossingen
  • het inventariseren van deze mogelijkheden met de daarbij horende voor- en nadelen
  • het gevraagd of ongevraagd adviseren van het bevoegd gezag
  • het jaarlijks uitbrengen van schriftelijk verslag aan het bevoegd gezag
  • het adviseren van de interne contactpersonen van de school
  • het geven van voorlichting aan ouders, schoolteam, MR of bestuur

 

Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen

Tjitske Feersma, extern vertrouwenspersoon, is gecertificeerd en geregistreerd bij de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen. Om Tjitske Feersma in te zetten als vertrouwenspersoon kunnen scholen een basiscontract afsluiten, waarna gewerkt wordt met een uurtarief.

 

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Tjitske Feersma.

 

Telefoon: 06-12 52 26 29

E-mail: t.feersma@cedin.nl

 

 

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl