Excellentie en hoogbegaafdheid

Op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid nemen wij in Nederland een unieke positie in. We leveren landelijk toonaangevende producten en diensten voor het VVE en de onder- en bovenbouw van het PO. Op deze manier zorgen we ervoor dat slimme kinderen erkend en herkend worden en met plezier naar school gaan!
Leer meer >>

Nieuwkomers in Nederland

Steeds meer scholen krijgen te maken met Nieuwkomers; een mooie, maar soms pittige uitdaging. Hoe geef je het onderwijs aan deze kinderen vorm, waarbij uiteraard het taal-leesonderwijs een belangrijk aandachtspunt is? En hoe herken je welke (extra) zorg deze leerlingen nodig hebben?
Cedin ondersteunt je bij de uitdagingen die voor je liggen, zodat je op basis van actuele kennis en inzichten de juiste keuzes kunt én durft maken.
Leer meer >>

Wetenschap en Techniek

Vaak wordt gedacht dat Wetenschap en Techniek absoluut niet bedoeld zijn voor (jonge) kinderen. Het tegendeel is echter waar! Met Wetenschap en Techniek wordt de nieuwsgierigheid van kinderen omgezet in leren en denken. We laten je graag kennismaken met de veelheid aan mogelijkheden voor Wetenschap en Techniek in de klas en op school. Leer meer >>

Jonge kinderen in de 21ste eeuw

Het kleuteronderwijs leent zich uitstekend voor het expliciet aanbieden van de 21e eeuwse vaardigheden. De vrijheid die het kleuteronderwijs biedt en de oprechte nieuwsgierigheid van een kleuter is een perfecte basis voor onderwijs dat gericht is op de levensvaardigheden van de toekomst. Wij helpen je om dit vorm te geven en doelen en opbrengsten een plaats te geven in je aanbod.
Lees verder >>

Positief pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat heeft een positief effect op de kinderen: ze voelen zich er prettiger en ze ontwikkelen zich voorspoedig. Medewerkers voelen zich veilig en ouders voelen zich welkom. Het pedadogische klimaat in een school is op verschillende manieren positief te beïnvloeden.
Leer meer >>

Taal

De ene leerling doet het moeiteloos en voor de ander is het telkens weer een strijd: lezen en schrijven. Juist deze verscheidenheid maakt het voor jou als leerkracht lastig om met een lees- en schrijfaanbod te komen dat voor ieder kind uitdagend en leerzaam is. Toch kun je taal en lezen leuk maken voor alle verschillende leerlingen in je klas, wij kunnen je hierbij helpen.
Leer meer >>

Rekenen

Niet alle leerlingen hebben hetzelfde rekenniveau en ook hebben ze niet allemaal dezelfde specifieke onderwijsbehoeften. Van jou als leerkracht wordt verwacht dat je afstemt op de verschillende begeleidingsvragen en met de juiste oplossingen komt. Wij helpen je je rekenonderwijs te versterken. Als je de afstemming in de groep wilt verbeteren of leerlingen meer wilt betrekken: maak rekenen leuk voor iedereen!
Leer meer >>

Opbrengst- en handelingsgericht werken

Opbrengst- en handelingsgericht werken is een methode om doelgericht en planmatig om te gaan met verschillen in onderwijsbehoeften tussen leerlingen. Zeker nu het Passend Onderwijs zijn entree heeft gemaakt in het primair onderwijs biedt dit een effectieve aanpak. Een aanpak die meerwaarde biedt voor iedere leerling, van de hoogbegaafde leerling tot een leerling met achterstand.
Leer meer >>

Anti-pestmethoden en -programma's

Pesten is van alle tijden en kan tegenwoordig 24/7 plaatsvinden omdat het ook gebeurt in de online wereld. Pesten doet pijn en moet aangepakt worden. Maar hoe doe je dit effectief en preventief? Adviseurs van Cedin begeleiden je hierbij.
Leer meer >>

Kansrijke Combinatiegroepen

Het aantal combinatiegroepen neemt toe. Tegelijkertijd blijft de noodzaak van hoge opbrengsten bestaan. 'Kansrijke combinatiegroepen' is een werkwijze die hiervoor een aanpak biedt. Deze vermindert het aantal instructies, waarborgt de kwaliteit én verbreedt interactief en sociaal leren. Samen met scholen werken wij aan kansrijke aanpakken voor lezen, spelling en rekenen.
Leer meer >>

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

Voor de ontwikkeling van kinderen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders én school op het gebied van onderwijs en opvoeding van groot belang. Cedin heeft daarom het eerste ExpertisePunt Oudertbetrokkenheid van Nederland opgericht. Van daaruit helpen we scholen, ouders en gemeenten verder met ouderbetrokkenheid. Wat zijn de succesfactoren voor ouderbetrokkenheid op school? Hoe geef je dit goed vorm?
Leer meer >>

Formatief werken

Over formatief werken bestaat veel onduidelijkheid in het werkveld. Gebruik je toetsen of juist niet? Doe je het tijdens de les of ook daarbuiten? Het antwoord is 'ja'! Bij formatief werken wordt er op verschillende manieren (met en zonder toetsen, tijdens en buiten de les om) informatie verzameld over het begrip van de leerling. Deze informatie wordt door de leerkracht en/of leerlingen gebruikt om het onderwijs zo vorm te geven dat de leerling optimaal kan leren.
Leer meer >>

OA2SE

OA²SE is een concept waarmee het onderwijs op een andere manier wordt vormgegeven in de hele school. Er wordt thematisch gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar.
Lees verder >> .

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl