De kleine Willy Wortels

Kinderen zijn al op zeer jonge leeftijd geïnteresseerd in techniek, natuur en creatieve activiteiten. Dit inzicht wordt breed gedeeld door wetenschappers en professionals die werken met jonge kinderen. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zeer geïnteresseerd in de wereld om hen heen. In de cursus De kleine Willy Wortels staat het ontdekken en het nieuwsgierig zijn en blijven voorop.
Lees verder >>

TINK - taal- en interactievaardigheden

Maak gebruik van de subsidieregeling voor interactievaardigheden en taal 
Om kinderen in de kinderopvang goede emotionele én educatieve ondersteuning te bieden, maken pedagogisch medewerkers gebruik van interactievaardigheden. Een voorwaarde daarbij is dat het taalgebruik van de pedagogisch medewerker rijk, correct en interactief is. De cursus Tink is gericht op het versterken van deze vaardigheden.
Lees verder >>

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong kennen een hoge mate van ontwikkelingsdrang en hebben een duidelijke behoefte om gestimuleerd te worden in hun cognitieve ontwikkeling. Ze zijn uitermate leergierig, weten en kunnen al heel erg veel, maar zijn ook nog erg jong. Hoe kun je hier als pedagogisch medewerker op ingaan met het huidige aanbod en de materialen die aanwezig zijn op de groep?
Lees verder >>

Programma's voor het jonge kind

Wij bieden begeleiding op de volgende programma's voor de VOOR-School:

Handelingsgericht werken met peuters

Handelings Gericht Werken met peuters staat voor: precies kijken wat de behoeften zijn van een peuter en welke factoren hem kunnen helpen,
om zo tot (spel)begeleiding op maat te komen. Het is eigenlijk niets anders dan een ordening aanbrengen in het omgaan met verschillen.
Want het gaat er niet om wàt het kind heeft, maar wat het nódig heeft!
Lees verder >>

ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid

Voor de ontwikkeling van kinderen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders én school op het gebied van onderwijs en opvoeding van groot belang. Cedin heeft daarom het eerste ExpertisePunt Oudertbetrokkenheid van Nederland opgericht. Van daaruit helpen we kinderopvang, scholen, ouders en gemeenten verder met ouderbetrokkenheid.
Lees verder >>

Observeren en registreren met Kijk!

Het goed in beeld brengen van de ontwikkeling van jonge kinderen is een belangrijke taak voor pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Om te weten wat een kind nu kan (en bijna kan) en ook om te weten wat het nodig heeft om een stapje verder te komen in zijn ontwikkeling. Kijk! is hiervoor een praktisch hulpmiddel en kan gebruikt worden naast verschillende VVE-programma's.
Lees verder >>

Kwivivve

In samenwerking met het project SpraakMakend, heeft Cedin een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld waarbij je zélf de kwaliteit van uw organisatie kunt volgen en verbeteren. KWIVIVVE is begeleidingstraject met kwaliteitskaarten voor voorschoolse organisaties, die naadloos aansluiten bij het toetsingskader van de inspectie. Lees verder >>

De Kleine Kapitein

Deze cursus leert je de ontwikkeling van zelfsturing bij jonge kinderen te stimuleren. Zelfsturing gaat onder andere over vaardigheden als geconcentreerd werken, problemen oplossen, samenwerken en plannen. De gevoelige leeftijd voor het aanleren van deze vaardigheden ligt tussen de 2,5 en 6 jaar.
Lees verder >>

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl