Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met de door Cedin geboden oplossing?

 

Cedin neemt je klacht serieus en we willen deze naar tevredenheid oplossen. Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de geboden oplossing voor de klacht. Wat kun je doen als we er onderling toch niet uit komen? Om op een zorgvuldige wijze in deze situatie te kunnen voorzien, heeft Cedin zich geconformeerd aan de klachtenregelingen van EDventure. EDventure is de branchevereniging van onderwijsadvies organisaties. Afhankelijk van de soort dienstverlening waarover je niet tevreden bent zijn er twee verschillende routes. We lichten die hieronder toe.

 

1. Verrichte dienstverlening van Cedin in kader van Jeugdzorg

In het kader van de Jeugdzorg verricht Cedin psychologische zorg aan jeugdigen/kinderen. Heb je in dit verband een verschil van inzicht met Cedin waar we samen niet uitgekomen zijn, dan kun je je wenden tot de klachtencommissie. Zij behandelen je klacht volgens de klachtenregeling EDventure jeugdigen en ouders/verzorgers – Cedin.

 

Als jij je niet kunt verenigen met de uitspraak van de Klachtencommissie kun je binnen zes weken na de uitspraak een klacht indienen bij de Onafhankelijke Geschillencommissie van EDventure. De geschillencommissie handelt op basis van de regeling Onafhankelijke Geschillencommissie EDventure jeugdigen en ouders/verzorgers.

 

2. Overige dienstverlening Cedin

Bij de overige dienstverlening van Cedin hebben we een ‘business to business’ relatie met elkaar. Je bent dan een rechtspersoon zijnde opdrachtgever: bijvoorbeeld schooldirectie, schoolbestuur, individuele leerkracht of subsidiegever (rijksoverheid of een gemeente).

 

In het geval je het in deze hoedanigheid niet eens bent met de wijze waarop wij je klacht hebben afgehandeld kun jij je wenden tot de Commissie van Beroep van EDventure. De commissie van beroep handelt op basis van de klachtenregeling van EDventure. De commissie onderzoekt de feiten onpartijdig en geeft hierover een oordeel. Deze uitspraak is bindend voor beide partijen. Wel kunnen beide partijen tegen de uitspraak in beroep gaan bij de bevoegde rechter.

 

Adresgegevens:
EDventure, Vereniging van onderwijsadviesbureaus

T.a.v. de secretaris van de externe klachtencommissie

Bezuidenhoutseweg 161
2594 AG Den Haag

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl